Ценовник услуга

На основу члана 23. Статута Историјског архива у Неготину са одељењем у Бору, бр. 68/ 0701 од 04.02.2014., вд. директор Историјског архива у Неготину је донео

П Р А В И Л Н И К

О УСЛУГАМА КОЈЕ ВРШИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ НЕГОТИН

СА ОДЕЉЕЊЕМ У БОРУ СА ЦЕНОВНИКОМI ОПШТЕ ОДРЕДБЕЧлан 1.У извршењу својих обавеза које произилазе из основне делатности чувања и заштите архивске грађе и регистратурског материјала које врши Историјски архив Неготин са одељењем у Бору (у даљем тексту: Архив), на подручју општина Неготин, Кладово, Мајданпек и Бор, за рачун других установа, предузећа и појединаца врши и одређене услуге ван обавеза и програма Архива које наплаћује.Члан 2.Овим Правилником регулишу се врсте услуга које Архив врши за потребе других, начин њиховог извршавања и цене ових услуга приказаних у ценовнику, који чини саставни део овог Правилника.II УСЛУГЕ АРХИВАЧлан 3.Услуге које архив врши за рачун других и које се наплаћују су:

А. ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОМОЋИ НА ЗАХТЕВ РЕГИСТРАТУРА

ВАН ОБАВЕЗА И ПРОГРАМА РАДА АРХИВАСпољна служба1. Обилазак и снимање архивске грађе у регистратури по позиву;

2. Одабирање, сређивање АГ и РМ и излучивање безвредног регистратурског материјала на захтев регистратуре;

3. Евидентирање у архивску књигу на захтев регистратуре;

4. Рад на попису и излучивању безвредног регистратурског материјала по захтеву регистратуре;

5. Израда општег акта о канцеларијском пословању са Листом категорија регистратурског материјала са роковима чувања за потребе регистратуре;

Остале службе1. За уверења из матичних књига;

2. За проналажење предмета списа, пројеката и техничке документације за коришћење (по пројекту за физичка и правна лица;

3. За издавање потврда и уверења која ницу ослобођена плаћања административне таксе на захтев физичког или правног лица;

4. За издавање уверења о арх. грађи за враћање земље у вези експропријације, конфискације и национализације (за физичка и правна лица)

5. За издавање уверења ради доказивања својине;

6. За издавање уверења о занатским радњама;

7. Израда породичног стабла;В. ПРЕУЗИМАЊЕ, СРЕЂИВАЊЕ И СМЕШТАЈ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ1. Преузимање архивске грађе млађе од 30 година по захтеву, настале у раду регистратура, као и регистратура престалих са радом а које имају правног следбеника за њихово преузимање, сређивање и даље коришћење правни следбеник ће из ликвидационе масе издвојити за трошкове (полице, смештај, коришћење и остало) поред цена предвиђених за сређивање и излучивање.

2. Преузимање архивске грађе од регистратура која је доспела за преузимање а у несређеном стању.

Г. ЧУВАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ (ван програма и обавеза Архива)Д. ОРГАНИЗОВАЊЕ СТРУЧНИХ СЕМИНАРА И ИЗРАДА ОГЛЕДНИХ МАТЕРИЈАЛАЂ. ПРИПРЕМАЊЕ ИЗЛОЖБИ, ПРЕДАВАЊА И ДРУГИХ МАТЕРИЈАЛАЕ. ИЗДАВАЊЕ АРХИВСКИХ ПАНОА (стаклени, клирит)Ж. ПУБЛИКОВАЊЕ (писање монографије, биографија, студија и сл.)З. ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ ДОКУМЕНАТА, ПОПИС И ИЗДВАЈАЊЕ ДОКУЈМЕНАТА ЗА ОДРЕЂЕНЕ ТЕМЕИ. И ДРУГЕ НЕПОМЕНУТЕ

Члан 4.Архив врши услуге на захтев корисника само онда када су те услуге у вези са његовом основном делатношћу.Члан 5.Архив може вршити услуге другим архивима музејима, библиотекама и другим организацијама у области културе, на начин како се са њима договори и без примене одредаба овог Правилника, тј. Ценовника, с тим да цене услуга не могу бити ниже од 50% од цена предвиђених по ценовнику у саставу овог Правилника.Члан 6.Услугама Архива, у смислу овог Правилника сматрају се и други послови које Архив врши за другог, ако су намењени заштити архивске грађе и регистратурског материјала за коју у смислу чл. 37 и 76. Закона о заштити културних добара врши стручни наџор над архивирањем, чувањем, стручним одржавањем, одабирањем и излучивањем безвредног регистратурског материјала.III НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГАЧлан 7.Ако сопственик регистратурског материјала и архивске грађе захтева да му се пружи стручна помоћ, која превазилази обавезе Архива по Закону о заштити културних добара или захтева стручну помоћ која му је већ пружена приликом редовног обиласка, онда је он дужан ту помоћ и да плати.

О плаћању из претходног става Архив и сопствених који тражи услуге могу се о тим услугама споразумети и уговором.Члан 8.Ако сопственици РМ и АГ захтевају или ако је то међусобним договором, односно ако то Архив сматра потребним организоваће саветовања и семинаре уз израду одговарајућих огледних материјала.

Семинари се могу организовати за поједине категорије организација за поједине извршиоце одређених послова који раде на стварању, евидентирању, сређивању, архивирању и чувању РМ и АГ.

Семинари се могу организовати у Архиву или ван њега у менсту које захтевају учесници, односно предлагачи његовог саветовања.

Члан 9.Коришћење архивске грађе је по правилу бесплатно али ако подносилац захтева тражи да се за његов рачун истражују подаци, сређују или обрађују, онда је он дужан да сноси трошкове који из тога произилазе.Члан 10.Архив може за потребе заинтересованих физичких и правних лица вршити истраживања и прикупљање архивске грађе и података у својим фондовима и у другим институцијама ради писања монографија, биографија и других радова.

Припремање рукописа из претходног става може вршити и на основу удруживања својих средстава ако је за то заинтересован.Члан 11.У циљу популарисања арх. грађе и архивске службе Архив може организовати самосталне или заједничке изложбе ради обележавања појединих догађаја, личности, акција и сл.

Изложбе, предавања и сл. могу се припремити и за рачун других када они то желе да обележе неку своју специфичност, личност или догађај из свог живота и рада.

Члан 12.Према Закону о културним добрима (чл. 39) Архив одређује место на коме се врши преузимање АГ а то је депо Архива.

Архив како је прописима наложено, преузима сређену и пописану грађу. Ако предавалац грађе нема могућности да то сам учини, то може учинити Архив с тим да предавалац грађе сноси трошкове који из овога произилазе.Члан 13.Корисници АГ могу захтевати да им се издају фотокопије.Изузетно, може им се издати оригинал уз реверс са назнаком враћања докумената.Члан 14.Ради заштите архивске грађе која се до одређеног рока чува код ствараоца или одмах предаје Архиву, могу се израђивати одговарајуће кутије или друге амбалаже које се могу сместити у регале депоа зависно од посебних захтева предаваоца АГ.

Трошкови ове врсте из претходног става сноси предавалац односно ималац РМ и АГ.Члан 15.Одређена АГ пре примопредаје мора се утврдити, посебно пописати и означити и исказати њене количине у листовима или другим одговарајућим јединицама.

Ако предавалац грађе жели да послове рестаурације или конзервације врши Архив, исти ће за то обезбедити потребна средства за намирење нужних трошкова Архиву, као и извршених услуга Архива Србије.Члан 16.Ове услуге Архив наплаћује уз обрачун који садржи трошкове материјала, амортизације средстава, режијске трошкове и стручни рад и сам обим услуга које Архив врши мора бити у функцији основне делатности Архива којом се ова не нарушава ангажовањем кадровских и материјалних ресурса.Члан 17.Услуге које произилазе из закључених уговора веће вредности регулисаће се тим уговорима и не морају бити предмет овог Правилника у смислу примене ценовника, уколико се закључивање ових уговора сматра по одлуци директора неопходно потребним за несметано функционисање рада Архива и повољно за Архив.

Услуге Архива наплаћују се путем фактуре коју Архив издаје кориснику, преко рачуна Архива.Члан 18.Уколико појединим одредбама овог Правилника нису регулисане поједине цене за одређене категорије услуга оне ће се регулисати накнадно доношењем посебне одлуке.Члан 19.Цене услуга из члана 3. овог Правилника уређују се у следећим износима:

ЗА ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОМОЋИ – по захтеву регистратура које не представљају законску обавезу Архива1. Обилазак регистратуре по позиву ………………………. 1.500,00 дин.

( по часу плус путни трошкови ван места)2. Одабирање, сређивање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала по метру дужном у регистратури:а) АГ и РМ у расутом стању …………………………… 2.000,00 дин.

б) АГ и РМ које је делимично у расутом стању ……… 1.600,00 дин.

в) АГ и РМ која није у расутом стању ………………… 1.000,00 дин.3. Евидентирање у архивску књигу по метру дужном …... 100,00 дин.4. Излучивање БРМ по метру дужном са израдом записника 1.000,00 дин.5. Израда општег акта којим се уређује канцеларијско пословање са Листом категорија са роковима чувања (зависно од величине регистратуре):а) регистратуре до 100 м1 …………………………………….. 4.000,00 дин.

б) регистратуре од 100 м1 до 200 м1 ………………………… 5.000,00 дин.

ц) регистратуре преко 200 м1 ………………………………… 6.000,00 дин.

5а) Израда Правилника о канцеларијском пословању

а) регистратуре до 100 м1 ……………………………….. 3.000,00 дин.

б) регистратуре преко 100 м1 …………………………… 4.000,00 дин.5б) Израда Листе категорија РМ са роковима чувања

а) за регистратуре до 100 м1 …………………………….. 4.000,00 дин.

б) за регистратуре од 100 м1 - 200 м1 …………………. 5.000,00 дин.

б) за регистратуре преко 200 м1 ……………………….. 6.000,00 дин. Б. ИСТРАЖИВАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ – ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДА ПОДАТАКА

1. За уверења из матичних књига, картотека и евиденције становника по једном уверењу …………………………………………………. 1.500,00 дин.2. Проналажење и издавање потврђене копије списа грађевинских и употребних дозвола:

- физичка лица …..................................................................... 1.500,00 дин.

- правна лица …....................................................................... 3.000,00 дин.3. Проналажење и оверавање копија списа техничке документације:

- физичка лица ….................................................................. 2.000,00 дин.

- правна лица …..................................................................... 5.000,00 дин.

4. За издавање потврда и уверења која нису ослобођена плаћања административне таксе и негативних одговора по поднетим захтевима:

а) за физичка лица ……………………………………. 1.500,00 дин.

б) За правна лица ……………………………………… 3.000,00 дин.5. За издавање уверења у вези експропријације, конфискације и

национализације:

ц) за физичка лица ……………………………………… 1.500,00 дин.

д) за правна лица ……………………………………….. 3.000,00 дин.6. За издавање уверења ради показивања својине

е) за физичка лица ……………………………………….1.500,00 дин.

ф) за правна лица ………………………………………. 3.000,00 дин.7 . Издавање уверења о занатским радњама ……………….. 1.500,00 дин.8. Израда породичног стабла ………………………………… 8.000,00 дин.9. За издавање уверења страним држављанима

г) уверење ................................ 5.000,00 дин.

х) истраживање грађе ............... 5.000,00 дин.В. ПРЕУЗИМАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕПреузимање архивске грађе и регистратурског материјала на основу захтева по дужном метру за физичка лица и правна лица удружења и приватнике износи 2.000,00 динара или за архивску грађу млађу од 30 година, ако је регистратура престала са радом а има правног следбеника као и оних кјоје се гасе за њихово преузимање, сређивање и даље коришћење правни следбеник сносиће трошкове преузимања и смештаја.

Г. ЧУВАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЕЧување архивске грађе по дужном метру годишње износи 2.000,00 динара за преузету грађу пре рока одређеног за преузимање по основу уговора.

В ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.Цене услуга могу се мењати у зависности од раста цена на мало по званично објављеним подацима, или на основу пораста трошкова пословања.

Члан 21.Измене и допуне овог Правилника са ценовником врше се на начин и по поступку који је предвиђен за његово доношење.Члан 22.Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли Историјског архива у Неготину са одељењем у Бору. У Неготину,

04.02.2014.Историјски архив Неготин

вд. директор

Александра Миловановић, дипл. политиколог спец.