Ценовник услуга

Na osnovu člana 23. Statuta Istorijskog arhiva u Negotinu sa odeqewem u Boru, br. 65/0701 od 25.02.2011., direktor Istorijskog arhiva u Negotinu je doneoP R A V I L N I KO USLUGAMA KOJE VRŠI ISTORIJSKI ARHIV NEGOTIN

SA ODELJENJEM U BORU SA CENOVNIKOMI OPŠTE ODREDBE

                                                      Član 1.

U izvršenju svojih obaveza koje proizilaze iz osnovne delatnosti čuvanja i zaštite arhivske gradje i registraturskog materijala koje vrši Istorijski arhiv Negotin sa odeljenjem u Boru (u daljem tekstu: Arhiv), na području opština Negotin, Kladovo, Majdanpek i Bor, za račun drugih ustanova, preduzeća i pojedinaca vrši i određene usluge van obaveza i programa Arhiva koje naplaćuje.                                                     Član 2.

Ovim Pravilnikom regulišu se vrste usluga koje Arhiv vrši za potrebe drugih, način wihovog izvršavanja i cene ovih usluga prikazanih u cenovniku, koji čini sastavni deo ovog Pravilnika.II USLUGE ARHIVA

                                                       Član 3.

Usluge koje arhiv vrši za račun drugih i koje se naplaćuju su:PRUŽANJE STRUČNE POMOĆI NA ZAHTEV REGISTRATURA

           VAN OBAVEZA I PROGRAMA RADA ARHIVA            Spoljna služba
 1. Obilazak i snimanje arhivske gradje u registraturi po pozivu;

 2. Odabiranje, sređivanje AG i RM i izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala na zahtev registrature;

 3. Evidentiranje u arhivsku knjigu na zahtev registrature;

 4. Rad na popisu i izlučivanju bezvrednog registraturskog materijala po zahtevu registrature;

 5. Izrada opšteg akta o kancelarijskom poslovanju sa Listom kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja za potrebe registrature;            Ostale službe
 1. Za uverenja iz matičnih knjiga;

 2. Za pronalaženje predmeta spisa, projekata i tehničke dokumentacije za korišćenje (po projektu za fizička i pravna lica;

 3. Za izdavanje potvrda i uverenja koja nisu oslobođena plaćanja administrativne takse na zahtev fizičkog ili pravnog lica;

 4. Za izdavanje uverenja o arh. gra|dj za vraćanje zemlje u vezi eksproprijacije, konfiskacije i nacionalizacije (za fizička i pravna lica)

 5. Za izdavanje uverenja radi dokazivanja svojine;

 6. Za izdavanje uverenja o zanatskim radnjama;

 7. Izrada porodičnog stabla;V. PREUZIMANJE, SREĐIVANJE I SMEŠTAJ ARHIVSKE GRAE         1. Preuzimawe arhivske građe mlađe od 30 godina po zahtevu, nastale u radu registratura, kao i registratura prestalih sa radom a koje imaju pravnog sledbenika za njihovo preuzimawe, sređivanje i dalje korišćenje pravni sledbenik će iz likvidacione mase izdvojiti za troškove (police, smeštaj, korišćenje i ostalo) pored cena predviđenih za sređivanje i izlučivanje.        2. Preuzimanje arhivske gra|e od registratura koja je dospela za preuzimanje a u nesređenom stanju.G. ČUVANJE ARHIVSKE GRAĐE (van programa i obaveza Arhiva)

D. ORGANIZOVAWE STRUČNIH SEMINARA I IZRADA OGLEDNIH MATERIJALA

Đ. PRIPREMANJE IZLOŽBI, PREDAVANJA I DRUGIH MATERIJALA

E. IZDAVANJE ARHIVSKIH PANOA (stakleni, klirit)

Ž. PUBLIKOVANJE (pisanje monografije, biografija, studija i sl.)

Z. PROCENA VREDNOSTI DOKUMENATA, POPIS I IZDVAJANJE DOKUMENATA ZA ODREĐENE TEME
 1. I DRUGE NEPOMENUTEČlan 4.

Arhiv vrši usluge na zahtev korisnika samo onda kada su te usluge u vezi sa njegovom osnovnom delatnošću.Član 5.

Arhiv može vršiti usluge drugim arhivima mezejima, bibliotekama i drugim organizacijama u oblasti kulture, na način kako se sa njima dogovori i bez primene odredaba ovog Pravilnika, tj. Cenovnika, s tim da cene usluga ne mogu biti niže od 50% od cena predvi|enih po cenovniku u sastavu ovog Pravilnika.Član 6.

Uslugama Arhiva, u smislu ovog Pravilnika smatraju se i drugi poslovi koje Arhiv vrši za drugog, ako su namenjeni zaštiti arhivske građe i registraturskog materijala za koju u smislu čl. 37 i 76. Zakona o zaštiti kulturnih dobara vrši stručni nadzor nad arhiviranjem, čuvanjem, stručnim održavanjem, odabiranjem i izlučivanjem bezvrednog registraturskog materijala.III NAČIN IZVRŠENJA USLUGAČlan 7.

Ako sopstvenik registraturskog materijala i arhivske gra|e zahteva da mu se pruži stručna pomoć, koja prevazilazi obaveze Arhiva po Zakonu o zaštiti kulturnih dobara ili zahteva stručnu pomoć koja mu je već pružena prilikom redovnog obilaska, onda je on dužan tu pomoć i da plati.

O plaćanju iz prethodnog stava Arhiv i sopstvenih koji traži usluge mogu se o tim uslugama sporazumeti i ugovorom.Član 8.

Ako sopstvenici RM i AG zahtevaju ili ako je to međusobnim dogovorom, odnosno ako to Arhiv smatra potrebnim organizovanje savetovanja i seminare uz izradu odgovarajućih oglednih materijala.

Seminari se mogu organizovati za pojedine kategorije organizacija za pojedine izvršioce određenih poslova koji rade na stvaranju, evidentiranju, sređivanju, arhiviranju i čuvanju RM i AG.

Seminari se mogu organizovati u Arhivu ili van njega u mestu koje zahtevaju učesnici, odnosno predlagači njegovog savetovanja.Član 9.

Korišćewe arhivske gra|e je po pravilu besplatno ali ako podnosilac zahteva traži da se za wegov račun istražuju podaci, sređuju ili obrađuju, onda je on dužan da snosi troškove koji iz toga proizilaze.Član 10.

Arhiv može za potrebe zainteresovanih fizičkih i pravnih lica vršiti istraživanja i prikupljanje arhivske građe i podataka u svojim fondovima i u drugim institucijama radi pisanja monografija, biografija i drugih radova.

Pripremanje rukopisa iz prethodnog stava može vršiti i na osnovu udruživanja svojih sredstava ako je za to zainteresovan.Član 11.

U cilju popularisanja arh. građe i arhivske službe Arhiv može organizovati samostalne ili zajedničke izložbe radi obeležavanja pojedinih događaja, ličnosti, akcija i sl.

Izložbe, predavanja i sl. mogu se pripremiti i za račun drugih kada oni to žele da obeleže neku svoju specifičnost, ličnost ili doga|aj iz svog života i rada.Član 12.

Prema Zakonu o kulturnim dobrima (Čl. 39) Arhiv odre|uje mesto na kome se vrši preuzimawe AG a to je depo Arhiva.

Arhiv kako je propisima naloženo, preuzima sređenu i popisanu građu. Ako predavalac građe nema mogućnosti da to sam učini, to može učiniti Arhiv s tim da predavalac građe snosi troškove koji iz ovoga proizilaze.Član 13.

Korisnici AG mogu zahtevati da im se izdaju fotokopije. Izuzetno, može im se izdati original uz revers sa naznakom vraćanja dokumenata.Član 14.

Radi zaštite arhivske građe koja se do određenog roka čuva kod stvaraoca ili odmah predaje Arhivu, mogu se izrađivati odgovarajuće kutije ili druge ambalaže koje se mogu smestiti u regale depoa zavisno od posebnih zahteva predavaoca AG.

Troškovi ove vrste iz prethodnog stava snosi predavalac odnosno imalac RM i AG.Član 15.

Određena AG pre primopredaje mora se utvrditi, posebno popisati i označiti i iskazati wene količine u listovima ili drugim odgovaraju}im jedinicama.

Ako predavalac građe želi da poslove restauracije ili konzervacije vrši Arhiv, isti će za to obezbediti potrebna sredstva za namirenje nužnih troškova Arhivu, kao i izvršenih usluga Arhiva Srbije.Član 16.

Ove usluge Arhiv naplaćuje uz obračun koji sadrži troškove materijala, amortizacije sredstava, režijske troškove i stručni rad i sam obim usluga koje Arhiv vrši mora biti u funkciji osnovne delatnosti Arhiva kojom se ova ne narušava angažovanjem kadrovskih i materijalnih resursa.Član 17.

Usluge koje proizilaze iz zaključenih ugovora veće vrednosti regulisanje se tim ugovorima i ne moraju biti predmet ovog Pravilnika u smislu primene cenovnika, ukoliko se zaključivanje ovih ugovora smatra po odluci direktora neophodno potrebnim za nesmetano funkcionisanje rada Arhiva i povoljno za Arhiv.

Usluge Arhiva naplaćuju se putem fakture koju Arhiv izdaje korisniku, preko računa Arhiva.Član 18.

Ukoliko pojedinim odredbama ovog Pravilnika nisu regulisane pojedine cene za odre|ene kategorije usluga one će se regulisati naknadno donošenjem posebne odluke.Član 19.

Cene usluga iz člana 3. ovog Pravilnika uređuju se u sledećim iznosima:

ZA PRUŽAWE STRUČNE POMOĆI – po zahtevu registratura koje ne predstavqaju zakonsku obavezu Arhiva1. Obilazak registrature po pozivu ……………………….     1.500,00 din.

    ( po času plus putni troškovi van mesta)
 1. Odabiranje, sređivanje arhivske građe i izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala po metru dužnom u registraturi:

  a) AG i RM u rasutom stanju  ……………………………    3.000,00 din.

  b) AG i RM koje je delimično u rasutom stanju ………   1.600,00 din.

  v) AG i RM koja nije u rasutom stanju …………………    1.000,00 din.3. Evidentirawe u arhivsku knjigu po metru dužnom …...        100,00 din.

4. Izlučivanje BRM po metru dužnom sa izradom zapisnika  1.000,00 din.

5. Izrada opšteg akta kojim se uređuje kancelarijsko poslovanje sa Listom kategorija sa rokovima čuvanja (zavisno od veličine registrature):
 1. registrature do 100 m1 ……………………………………..   5.000,00 din.

 2. registrature od 100 m1 do 200 m1   …………………………   6.000,00 din.

 3. registrature preko 200 m1   …………………………………  7.000,00 din.5a) Izrada Pravilnika o kancelarijskom poslovanju

       a) registrature do 100 m1   ………………………………..  4.000,00 din.

       b) registrature preko 100 m1  ……………………………  5.000,00 din.5b) Izrada Liste kategorija RM sa rokovima čuvanja

       a) za registrature do 100 m1  ……………………………..  5.000,00 din. 

       b) za registrature od 100 m1  -  200 m1   ………………….  6.000,00 din.

       b) za registrature preko 200 m1   ………………………..  7.000,00 din.
 1. ISTRAŽIVANJE ARHIVSKE GRAĐE – PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA1. Za uverewa iz matičnih knjiga, kartoteka i evidencije stanovnika po jednom uverenju ………………………………………………….     1.500,00 din.

2. Pronalaženje i izdavanje potvr|ene kopije spisa građevinskih i upotrebnih  dozvola:

    - fizička lica ….....................................................................   1.500,00 din.

    - pravna lica ….......................................................................    3.000,00 din.3. Pronalaženje i izdavanje kopija spisa tehničke dokumentacije:

     - fizička lica …..................................................................     2.000,00 din.

     - pravna lica ….....................................................................     5.000,00 din.4. Za izdavanje potvrda i uverenja koja nisu oslobođena plaćanja administrativne takse i negativnih odgovora po podnetim zahtevima:
 1. za fizička lica  ……………………………………. 1.500,00 din.

 2. Za pravna lica ……………………………………… 3.000,00 din.5.  Za izdavanje uverenja u vezi eksproprijacije, konfiskacije i nacionalizacije:
 1. za fizička lica ………………………………………  1.500,00 din.

 2. za pravna lica  ………………………………………..  3.000,00 din.6. Za izdavanje uverenja radi pokazivanja svojine
 1. za fizička lica ……………………………………….1.500,00 din.

 2. za pravna lica ……………………………………….   2.000,00 din.       7 .  Izdavanje uverenja o zanatskim radnjama ………………..    1.500,00 din.

8.  Izrada porodičnog stabla  …………………………………   15.000,00 din.          V. PREUZIMANJE ARHIVSKE GRAĐE

          Preuzimanje arhivske građe i registraturskog materijala na osnovu zahteva po dužnom metru za fizička lica i pravna lica udruženja i privatnike iznosi 10.000,00 dinara ukinutih registratura ili prestalih sa radom bez pravnog sledbenika u rasutom stanju, 6.000,00 dinara sređena, a 5.000,00 dinara za arhivsku građu mlađu od 30 godina, i, ako je registratura prestala sa radom a ima pravnog sledbenika, s tim što pravni sledbenik snosi troškove preuzimawa i smeštaja.G. ČUVANJE ARHIVSKE GRAĐE

           Čuvanje arhivske građe po dužnom metru godišnje iznosi 5.000,00 dinara za preuzetu građu pre roka određenog za preuzimanje, po osnovu ugovora.V  ZAVRŠNE ODREDBE                                                        Član 20.

Cene usluga mogu se mewati u zavisnosti od rasta cena na malo po zvanično objavljenim podacima, ili na osnovu porasta troškova poslovanja.                                                         Član 21.

Izmene i dopune ovog Pravilnika sa cenovnikom vrše se na način i po postupku koji je predviđen za njegovo donošenje.                                                          Član 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Istorijskog arhiva u Negotinu sa odeljenjem u Boru.             U Negotinu,

             19.05.2017.                                                                                                                  Istorijski arhiv Negotin

                                                                                           direktor                                                                   ________________________________

                                                                   (Ma. Nenad Vojinović, arhivski savetnik)