Фондови и Збирке


У протеклом периоду свога рада Историјски архив у Неготину у чијем се саставу налази и одељење у Бору успео је да прикупи и заштити укупно 614 фондова и 35 збирку (одељење у Бору 59 фонда и 12 збирки) у количини од око 1400 метара већином из XX века и нешто мање из XИX века. Сва документа су на српском језику, осим једног малог броја појединачних докуманата на турском, румунском, бугарском и немачком језику.
Најстарија архивска грађа у архиву је из прве половине XИX века (црквене матичне књиге из 1837. године, затив архивска грађа Начелства округа крајинског Неготин, Начелства среза крајинског и Окру`ног суда Неготин из 1839. године. 
Приликом сређивања и обраде архивске грађе слу`ба је настојала да приоритет да оним фондовима који су по годинама најстарији а по историјском садр`ају најзначајнији, као што су фондови: окру`них и среских начества, варошких и сеоских општина, окру`них и среских судова, просветних установа (основне школе), привредних предузећа (фондови из периода капиталима), разних друштвених и хуманитарних удру`ења, и осталих од интереса за науку. При сређивању ових фондова задр`ан је углавном принцип првобитног реда докумената који је успостављен у регистратури њеног ствараоца. 
За културна добра од изузетног значаја проглашена су 3 фонда и то Начелство округа крајинског – Неготин 1839-1924., Окру`ни суд Неготин 1839-1944., Окру`ни одбор занатских удру`ења - Неготин 1921-1947. На листи архивске грађе од изузетног значаја налазе се још и црквене матичне књиге 1837-1906 - 165 књига (У Неготину 133 и у Бору 32)