Конкурс за директора


Управни одбор Историјског архива у Неготину расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У НЕГОТИНУ

На конкурс за директора Историјског архива у Неготину, могу се јавити кандидати који испуњавају следеће услове:
1.да има стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
2. да има најмање пет година радног искуства на пословима у култури;
3. да има најмање једну годину радног искуства на пословима у области архивске делатности;
3. да се против њега не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање функције директора.
4. држављанство Републике Србије;
5. општа здравствена способност.

Приликом избора кандидата за директора Историјског архива у Неготину, Управни одбор ће ценити и следеће услове:
1. да познаје пословање архивских установа
2. да поседује организаторске способности.
Кандидати су обавезни да уз пријаву поднесу следеће доказе:
1. предлог програма рада и развоја Архива за период од 4 године;
2. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми;
3. оверену фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству;
4. биографију која мора да садржи елементе који доказују стручност из делокруга рада установа културе;
5. уверење надлежног органа да се против њега не води истрага и да против њега није подигнута оптужница (не старија од шест месеци), као и да није осуђиван за кривична дела која се гоне по службеној дужности;
6. уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
7. доказ о општој здравственој способности – лекарско уверење (оригинал).
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, потребне податке за контакт (телефон, е-маил), податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства (радни стаж) са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Документа за конкурс се достављају у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа.
Изборни поступак спровешће се увидом у податке из пријаве и увидом у документа достављена уз пријаву.
Директора Историјског архива у Неготину именује Скупштина општине Неготин на период од четири (4) године на предлог Управног одбора.
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор неће разматрати.
Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана оглашавања конкурса у дневном листу 'Данас' издању за територију целе Републике Србије, као и на сајту Националне службе запошљавања.
Пријаве са доказима о испуњавању услова са назнаком 'ЗА КОНКУРС' се подносе писаним путем препорученом пошиљком на адресу: Историјски архив Неготин, 19300 Неготин, Бранка Перића 13 или лично сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова на истој адреси.
Пријаве на конкурс са навденом документацијом доставити у затвореној коверти.